Thursday, February 25, 2010

"Metropolis"

Otto Dix, "Metropolis"


"Metropolis" in a single panel.

Wednesday, February 10, 2010